Հաջողություններ

Անհատական ուսուցման պլանի և միջամտության պլանների լրացում:


CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Դպրոցի հատուկ մանկավարժ Հեղինե Արզումանյանը հոկտեմբերի 9-11-ը մասնակցել և ելույթով հանդես է եկել  ք. Մոսկվայում տեղի ունեցած երիտասարդ հետազոտողների «Չտեսնող և չլսող» առաջին միջազգային կոնֆերանսին:


Ծնող-մասնագետ-ուսուցիչ համագործակցություն

Ծնող-մասնագետ-ուսուցիչ կապն ամրապնդվում է մշտապես տեղի ունեցող քննարկումներով:
Տեղի ունեցող ՄԱԾԱՊ (մանկավարժահոգեբանական աջակցության անհատական պլան) և ԱՈՒՊ-ի (անհատական ուսուցման պլան) քննարկում, տարվա արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:


Միջամտության պլանների կազմում


 Դժվարությունների, հետագա պլանների, հաջողությունների քննարկում, վերլուծում


Ճանաչում են թվերը և կարող են տարբերել մյուս թվերից


Մտքերն արտահայտում են ոչ միայն բանավոր խոսքով, այլև կարողանում են գրի առնել  և գրաֆիկական պատկերի տեսքով ներկայացնել օգնությամբ


Երեխաները սովորել են օգտվել ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներից, ցույց տալ գործողություններ, արտահայտել հույզեր


Առաջնային գնահատում